Voorgestaan stichtingsbeleid

Het Stichtingsbestuur heeft voor 2019-2020 het volgende actieplan:

1. Het verder werken aan het onder één beheer krijgen van alle relevante archivalia en objecten.
De diverse familieleden van de tweede generatie hebben de bereidheid uitgesproken mee te werken aan het onder beheer van de Stichting brengen van de relevante archivalia en objecten, die momenteel bij familieleden individueel berusten. Het Stichtingsbestuur heeft inmiddels de collectie Figi-theateraffiches in eigendom verworven en heeft daarover bijgaand bruikleencontract met het Nederlands Theater Instituut gesloten. De collecties van het Theater Instituut zijn per 1 januari 2013 ondergebracht bij de Universiteit van Amsterdam.

De bij het Koninklijk Huisarchief in bewaring gegeven dossiers van de Koninklijke Paleizen zijn bedoeld daar in bewaring te blijven.
Over de overige archivalia en collecties is met het Utrechts Archief en het archief van de gemeente Zeist overleg gevoerd, welk archief de meest geëigende bewaarplaats is. Voor de samenhang van de bedrijfs-, familie- en verenigingsarchivalia en de betere toegankelijkheid ervan voor geïnteresseerden heeft het Zeister archief een voorkeur. Inmiddels is het archief van de Stichting gelijktijdig met het in verband met de nieuwbouw van het Zeister gemeentehuis gelijktijdig met het ook in het Utrechts Archief ondergebrachte gemeentearchief maar het gemeentehuis van Zeist overgebracht.
Met de familieleden die nog archivalia en objecten hebben die voor de Stichting van belang zijn wordt overleg gevoerd om deze onder te brengen bij de Stichting. De stichting kon in 2013 de vooroorlogse theateraffiches verwerven op basis van de taxatie daarvan door het Nederlands Theater Instituut en een inmiddels door schenkingen afgeloste lening. De affiches zijn door het stichtingsbestuur aan dit Instituut in langdurige bruikleen gegeven. De verwerving van voor de geschiedenis van Zeist, de beide bedrijven en de familie relevante prenten, tekeningen en boeken heeft plaats gevonden op basis van taxatierapporten, opgesteld door Sebastiaan S. Hesselink, gecertificeerd register makelaar & taxateur oude boeken, handschriften, tekeningen en prenten als zodanig erkend en geregistreerd door de Federatie van Taxateurs Makelaars en Veilinghouders. Ook deze verwerving is gefinancierd middels een lening, die in 2018 geheel door schenking afgelost zal zijn.
Jos Ruijs heeft de stichting twee tekeningen geschonken, indertijd in opdracht van Jan Ruijs gemaakt door Benoît.
2. Het verwerven van documentatiemateriaal, afkomstig van derden
In de loop der jaren zijn veel foto’s en ander documentatiemateriaal verworven kunnen worden dan wel door aankoop dan wel door schenking. Internetsites als ebay en qoop worden op onbekend materiaal doorgenomen. Ook anderszins wordt internet benut om aan informatie en documentatie te komen. Zo is de stichting in 2014 dankzij google op het spoor gekomen van een concertalbum, in eigendom van de dochter van de organisator van concerten in Figi in de jaren twintig. Naar aanleiding van correspondentie daarover met haar en haar zoon heeft zij onlangs dat concertalbum aan ons archief geschonken.

In 2017 schonk Paul Hollestelle van de parfumeriezaak Hollestelle de stichting reclameplaatjes, die zijn vader in de pauzes tijdens de filmvoorstellingen in bioscoop Figi liet vertonen.

In 2018 is door CJM Lubbers-Ruijs de19e eeuwse doopjurk van de familie Ruijs aan de stichting geschonken.

In 2018 zijn geluidsopnamen gedigitaliseerd van een gesprek uit 1973, waaraan verschillende familieleden Ruijs en Dunselman, de vroegere schoolmeester De Klerk en de vroegere directeur van het gasbedrijf Hijdelaar deelnamen.

3. Het vinden van archiefruimte voor het jongere archief.
De momenteel in Figi beschikbare archiefruimte is niet structureel beschikbaar. Door het Stichtingsbestuur is daarom aanvankelijk naar een alternatieve archiefruimte gezocht, waardoor de continuïteit van de archivalia verzekerd kan worden. Inmiddels is gebleken dat het gemeentearchief het archief van Ruys Interieurs tot de verkoop van dit bedrijf aan een derde volledig in bewaring genomen heeft. Ook het archief van Figi tot de sloop c.q. de opening van de nieuwbouw (in 1995) is al in belangrijke mate overgebracht naar het gemeente archief evenals niet administratieve jongere documentatie. Het stichtingsbestuur is het gemeentearchief daarvoor zeer erkentelijk.

4. Het inventariseren van de collecties van de Stichting
Door het Rijksarchief is indertijd de kern van de collecties geïnventariseerd en vastgelegd. Een deel van de in tweede instantie bij het Rijksarchief ondergebrachte collecties is globaal door de Theo Ruijs geordend en beschreven. Van de jongere archieven is een ordening en beschrijving nog niet aan de orde geweest. De vervollediging van de inventaris staat op de actielijst voor de periode 2018-2019.Met de gemeente Zeist is afgesproken de inventarisatie te maken. Mevr. Brita Pilger van het gemeentearchief heeft inmiddels dit omvangrijke project ter hand genomen. In deel V van de geschiedenisreeks wordt het definitieve inventarisoverzicht opgenomen.

5. Afronding historische beschrijvingen
De vijf delen van De geschiedenis van een Hotel Theater zijn inmiddels afgerond. De bedoeling is op korte termijn deze delen in een beperkte oplage te drukken.

De delen I, II en III van De geschiedenis van Hotel Theater Figi zijn wat tekst en afbeeldingen betreft in de vorm van een eindconcept gereed. Deel IV is in concept gereed.

In 2018 is Pierre Rhoen toegetreden tot het bestuur van de stichting. De heer Rhoen is voormalig gemeentearchivaris van Zeist.

6. Beschikbaarstelling attributen voor exposities
Naast de langdurige bruiklenen aan het NTI en genoemde archiefinstellingen stelt de stichting ook per situatie zaken beschikbaar om te exposeren. Dit was indertijd het geval bij de tentoonstelling van het Zeister Historisch Genootschap 100 jaar gastheerschap rond het Rond. Op dit moment heeft de stichting aan het Zeister Historisch Genootschap ter expositie in het historisch kabinet van Slot Zeist in bruikleen gegeven: acht bladen met de kaart van Utrecht van Bernard de Roij (1700), twee brieven met handtekeningen van Willem Adriaan graaf van Nassau-Odijk resp. van Lodewijk Adriaan graaf van Nassau-Odijk, heren van Zeist, en de Generale Memorie of Notitie der Revenuen en Lasten, behoorende aan ‘t Riddermatige Huys, en Hof te Zeyst (1743).

Voor bij de kleedkamers van theater Figii zijn vijf vooroorlogse theateraffiches ter beschikking gesteld.

De stichting heeft aan de Stichting De Zilver-Kamer haar collectie hotelzilver in bruikleen gegeven. Deze is onder meer geëxposeerd geweest in Hotel Figi, Hotel Oud London en het Zeister ziekenhuis.