Doelstelling Stichting

De stichting heeft ten doel (zie bijlage 1 statuten Stichting Ruijs Archief)

1. het bijeenhouden en bijeenbrengen van het cultureel erfgoed, waaronder begrepen het archief van Hotel Theater Figi te Zeist, Slot Zeist, en Ruijs Interieurs te Zeist, waaronder begrepen kunst- en cultuurvoorwerpen zoals onder meer schilderijen van Ravage, zoals door de familie Ruijs (grotendeels bedrijfsmatig) is opgebouwd sinds het jaar achttienhonderd vijftig (1850), alsmede het uitlenen of ter beschikking stellen van delen van gemelde collectie aan derden;
2. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
1. het in eigendom, in bruikleen of anderszins verwerven, het beheren en het onderhouden van documenten, foto’s, en andere archivalia en kunst- en cultuurvoorwerpen, betrekking hebbend op de geschiedenis van Hotel Theater Figi, Slot Zeist en Ruijs Interieurs, allen te Zeist;
2. het verlenen van tegemoetkomingen bij het restaureren van vorengenoemde zaken;
3. het verrichten of doen verrichten van bedrijfshistorisch onderzoek;
4. het publiceren of doen publiceren van op de hiervoor vermelde bedrijven, en voor zover van toepassing op de familie Ruijs betrekking hebbende geschriften;
5. het verrichten van al datgene wat het bestuur gewenst acht ter bevordering van het doel van de stichting.