Verslag activiteiten

Verslag activiteiten

De activiteiten van de stichting hebben in de afgelopen jaren in het teken gestaan van de thema’s:
• het verder doen beschrijven van de bedrijfshistorie van Figi & Slot Zeist en van Ruys’ Meubileerinrichting / Ruys Interieurs en
• beheer van de theateraffiches
• verwerven van middelen
• overleg met de archiefinstellingen.

De geschiedschrijving nadert zijn voltooiing. Deel I (1850 – 1939) is inmiddels gepubliceerd en wordt via diverse sites toegankelijk gemaakt, Deel II (1939 – 1965) wordt eveneens via de site van de stichting toegankelijk gemaakt en de delen III (1965 – 1994) en IV (1994-2016) zijn in concept gereed. Naar verwachting worden deze in 2019 afgerond. Aandacht wordt nog gegeven aan de definitieve selectie van afbeeldingen bij de tekst. De drukkosten van deel I zijn gefinancierd met ontvangen donaties. Voor de vormgeving en de tekst zijn de stichting geen kosten in rekening gebracht.
Wat de 117 vooroorlogse theateraffiches betreft: heeft de stichting gebruik gemaakt van de mogelijkheid deze in eigendom te verwerven, waardoor spreiding daarvan over volgende generaties eigenaren of over derden niet aan de orde kan zijn. De toneelaffiches zijn op basis van genoemde taxatie van het Theater Instituut Nederland aangekocht, waarna het stichtingsbestuur deze affiches langdurig in bewaring aan het Theater Instituut.
Met de directie van het Utrechts Archief en de archivaris van het Gemeentearchief van Zeist was overleg gevoerd over de keuze van bewaarplaats van het archief. Het voordeel van het Utrechts Archief is dat deze vaker gevonden wordt door studenten van de Universiteit van Utrecht voor het schrijven van scripties en dergelijke. Het Zeister archief heeft daartegenover het voordeel dat dit archief meer bezocht wordt vanuit de Zeister samenleving, de vestigingsplaats van de bedrijven. In Zeist is bovendien in het nieuwe gemeentehuis een sterk vergrote archiefbewaarplaats aanwezig. In 2014 heeft het stichtingsbestuur gekozen voor bruikleen aan het Zeister gemeente archief, waarbij het gemeentearchief zich bereid verklaarde de kosten van de in bewaarneming en de inventarisatie op zich te nemen..
Vermeldenswaard is in dit kader dat Brita Pilger –archivaris bij de gemeente Zeist – momenteel met veel enthousiasme de inventarisatie maakt van de inmiddels bij het gemeentearchief ondergebrachte, zeer omvangrijke archieven van Figi en Ruys (ruim 50 strekkende meter).
Vanaf begin 2016 zijn de in de archiefkamer van Figi bewaarde archivalia globaal geordend overgebracht naar het gemeentearchief. Daarmee zullen de archieven van Ruys’ Meubileerinrichting (tot het moment van overlijden van Jan Ruijs, 2001) en van Hotel Theater Figi (voor zover deze niet door Figi zelf bewaard dienen te worden) voor een groot deel bij genoemde archiefdiensten veilig gesteld zijn.
Een voorlopige inventarisatie van het Figi-archief is te vinden op de website van het Geheugen van Zeist: www.geheugenvanzeist.nl.

In december 2015 is bij de Rabobank een bankrekening geopend, rekeningnummer NL36 RABO 0307 9143 69.

De stichting heeft de ANBI status gekregen.